TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ – OGNISKO „WIERZBNO”

Stowarzyszenie

Gimnastyka dla seniorów w TKKF Wierzbno. Dwie uczestniczki zajęć w pozycji leżącej przy drabinkach. Nogi uniesione i pięty zaczepione na szczebelku.

Pierwsze zajęcia gimnastyczne zorganizowaliśmy 3 listopada 1970 r.

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko „Wierzbno” jest stowarzyszeniem działającym na terenie Warszawy nieprzerwanie od 1970 roku. Organizujemy grupowe zajęcia gimnastyczne i sportowe dla mieszkańców Warszawy i okolic oraz zachęcamy do wyrabiania u siebie nawyku zdrowego stylu życia. Nasze zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanego trenera pod nadzorem lekarza, według własnego programu.

Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko „Wierzbno” w Warszawie ma swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Warszawie i tam prowadzimy nasze zajęcia. Dzięki życzliwości Dyrekcji Szkoły uczestnicy naszych zajęć korzystają z odnowionej, dobrze wyposażonej sali gimnastycznej z elastyczną, antypoślizgową nawierzchnią oraz z szatni.

 • Pierwsze zajęcia gimnastyczne zorganizowaliśmy 3 listopada 1970 r.
 • TKKF „Wierzbno” zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w kategorii Stowarzyszeń Kultury Fizycznej 27 marca 2002 r.
 • Status organizacji pożytku publicznego uzyskaliśmy 27 grudnia 2004 r. i utrzymujemy go do dzisiaj.
Pamiątkowe zdjęcie uczestników ćwiczeń z okazji 50-lecia TKKF Wierzbno. Uczestnicy mają na sobie okolicznościowe koszulki oraz... czapki mikołaja.

50-lecie działalności

W 2020 r. skończyliśmy pierwszą pięćdziesiątkę naszej działalności i... w okolicznościowych koszulkach rozpoczęliśmy nową.

W 2020 r. obchodziliśmy 50. rocznicę powstania naszego stowarzyszenia.

Dane stowarzyszenia

Nazwa
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko „Wierzbno” w Warszawie

Siedziba
ul. Cieszyńska 8, 02-716 Warszawa

Numer KRS
0000103453

Numer konta bankowego:
62 1750 0012 0000 0000 3146 6563

Numer Identyfikacji Podatkowej
5212999324

Władze stowarzyszenia

Władze Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko „Wierzbno” na kadencję 2021-2025 r. zostały wybrane zgodnie ze Statutem organizacji przez Walne Zebranie Członków TKKF „Wierzbno” 26 października 2021 r.

Zarząd

Hanna Krzymowska
Prezes Zarządu

Jadwiga Stachura
Wiceprezes Zarządu

Barbara Jeleniewska
Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Sadowski
Sekretarz

Jakub Strzyżewski
Skarbnik Zarządu

Sylwia Misiura
Członek Zarządu

Bogumił Grądziel
Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Andrzej Rudziński
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Urszula Zalewska
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Jan Natkański
Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Statut

Statut Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Wierzbno” w Warszawie został uchwalony Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków TKKF Ognisko „Wierzbno” w Warszawie z 14 grudnia 2010 r.

§ 1

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko „Wierzbno” w Warszawie, zwane dalej „Ogniskiem”, jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000103453.

§ 2

Ognisko jest organizacją powołaną do organizowania i prowadzenia zajęć gimnastycznych, sportowych i rekreacyjnych dla osób starszych – seniorów i niepełnosprawnych oraz z ograniczoną sprawnością, a także rehabilitacji osób po przebytych chorobach – zwłaszcza serca i układu krążenia .

§ 3

Terenem działania i siedzibą Ogniska jest m. st. Warszawa.

§ 4

Ognisko ma osobowość prawną i działa na podstawie Statutu.

§ 5

Ognisko używa pieczęci o treści: „Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko „Wierzbno” (Organizacja Pożytku Publicznego)  w Warszawie.

 

§ 6

Celem Ogniska jest:

 • rozwijanie kultury fizycznej i form aktywnego wypoczynku osób starszych i niepełnosprawnych, głównie po przebytych chorobach serca i układu krążenia – prowadzenie rehabilitacji kardiologicznej,
 • podnoszenie aktywności fizycznej poprzez wdrażanie nawyku ruchu osób starszych i z ograniczoną sprawnością,
 • propagowanie wśród osób starszych (seniorów) zdrowego stylu życia poprzez codzienną gimnastykę i dietę.
 • Formy działania to grupowe zajęcia gimnastyczne i sportowe odpowiednie dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Zajęcia prowadzi instruktor sportu pod nadzorem lekarskim.

§ 7

Ognisko stosuje następujące środki działania:

 1. organizuje ćwiczenia gimnastyczne, gry sportowe i rehabilitację kardiologiczną pod nadzorem lekarskim,
 2. upowszechnia statutową działalność w środkach masowego przekazu,
 3. współdziała w realizacji promocji ruchu osób niepełnosprawnych, chorych i starszych – seniorów  z  organizacjami kultury fizycznej  i  służby zdrowia  oraz z jednostkami samorządu terytorialnego,
 4. zarządza posiadanymi urządzeniami lekarskimi, sportowymi i gimnastycznymi oraz środkami finansowymi.

§ 8

Działalność Ogniska jest nieodpłatna. Środki finansowe Ognisko pozyskuje ze składek członkowskich, z wpływów za realizację zleconych zadań publicznych, z dotacji i darowizn. Pozyskiwane środki finansowe Ognisko przeznacza wyłącznie na pokrycie kosztów działalności statutowej. Ognisko nie prowadzi działalności gospodarczej

§ 9

Członkowie Ogniska działają zgodnie ze Statutem Ogniska i postanowieniami władz Ogniska.

§ 10

Członkiem Ogniska może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który wyraził zamiar członkostwa (złożył deklarację członkowską) i zaakceptował warunki członkostwa .
Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje uchwałą Zarząd Ogniska.

§ 11

Członkowie Ogniska mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranymi do władz Ogniska oraz uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Ogniska z głosem stanowiącym,
 2. brać czynny udział we wszystkich formach działalności Ogniska,
 3. brać udział w zajęciach gimnastycznych, sportowych,  rekreacyjnych i rehabilitacyjnych według programu zajęć i wskazań lekarza Ogniska,
 4. korzystać z opieki lekarskiej w zakresie uprawnień zatrudnionych w Ognisku lekarzy i posiadanych urządzeń,
 5. korzystać z urządzeń będących własnością Ogniska i z wynajmowanych lokali, sprzętu itp.,
 6. zgłaszać postulaty i wnioski do Zarządu Ogniska,
 7. zrezygnować z członkostwa.

§ 12

Do obowiązków członków Ogniska należy:

 1. przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Ogniska,
 2. regularne płacenie składek członkowskich,
 3. czynny udział w działalności Ogniska.

§ 13

Członkostwo wygasa na podstawie uchwały Zarządu Ogniska, wobec:

 1. wniosku zainteresowanego,
 2. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach oraz  niepłacenia składek członkowskich przez trzy miesiące, bez poinformowania Zarządu Ogniska o istotnych przyczynach,
 3. wykluczenia za nieprzestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Ogniska, działania na szkodę Ogniska oraz zachowania niezgodnego z zasadami etyczno- moralnymi,
 4. rozwiązania Ogniska.

§ 14

 1. Władzami Ogniska są:
  a) Walne Zebranie Członków Ogniska,
  b) Zarząd Ogniska,
  c) Komisja Rewizyjna.
 2. Władze Ogniska są wybierane i zobowiązane do składania wyborcom (Członkom Ogniska) sprawozdań ze swej działalności.
 3. Kadencja władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, zależnie od uchwały Walnego Zebrania Członków Ogniska.
 4. W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – organowi, w którego składzie powstał wakat przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków danego organu pochodzących z dokooptowania nie może przekroczyć 1/3  liczby członków tego organu pochodzących z wyboru.
 5. Uchwały władz Ogniska zapadają zwykłą większością głosów. Do ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 6. Władze Ogniska mają obowiązek uwzględniać w swej działalności zasady wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OGNISKA

§ 15

 1. Walne Zebranie Członków Ogniska jest najwyższą władzą Ogniska.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Ogniska jest zwoływane, co dwa lata przez Zarząd Ogniska. Termin, miejsce i porządek dzienny powinien być podany do wiadomości członków Ogniska najpóźniej dwa tygodnie przed datą Zebrania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Ogniska jest zwoływane przez Zarząd Ogniska w przypadku:
  a) uchwały Zarządu,
  b) wniosku Komisji Rewizyjnej,
  c) wniosku co najmniej połowy członków Ogniska.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Ogniska zwoływane jest przez Zarząd Ogniska w terminie jednego miesiąca od daty uchwały lub wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 16

 1. W Walnym Zebraniu Członków Ogniska biorą udział- z głosem stanowiącym- członkowie Ogniska.
 2. W Walnym Zebraniu Członków Ogniska mogą brać udział osoby zaproszone jako obserwatorzy.
 3. W przypadku gdy liczba członków Ogniska przekroczy 200 osób, kompetencje Walnego Zebrania Członków przejmuje Walne Zebranie Delegatów.
 4. Delegaci wybierani są spośród członków Ogniska w proporcji jeden delegat na 3 członków Ogniska, zaś gdy liczba członków przekroczy 300- w proporcji jeden delegat na 4 członków.
 5. Do Walnego Zebrania Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Walnego Zebrania Członków.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Ogniska należy:

 1. uchwalenie Statutu Ogniska,
 2. uchwalenie programów działania Ogniska,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Ogniska i Komisji Rewizyjnej Ogniska oraz ocena całokształtu działalności Ogniska,
 4. udzielanie absolutorium Zarządowi Ogniska na wniosek Komisji Rewizyjnej Ogniska,
 5. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Ogniska,
 6. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Ogniska.

 

ZARZĄD OGNISKA

§ 18

 1. Zarząd Ogniska składa się z sześciu do dziewięciu członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Ogniska.
 2. Zarząd wybiera spośród siebie: prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

§ 19

Do zakresu działania Zarządu Ogniska należy:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Ogniska,
 2. kierowanie całokształtem działalności Ogniska zgodnie z postanowieniami Statutu,
 3. realizowanie zleconych zadań publicznych według zawartych umów.,
 4. zawieranie umów z organizacjami i podmiotami dotyczącymi zakupu sprzętu lub usług,
 5. uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich płatności,
 6. uchwalanie budżetu Ogniska,
 7. zarządzanie majątkiem i funduszami Ogniska,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków Ogniska, udzielanie wyróżnień i nakładanie kar,
 9. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ogniska,
 10. rozpatrywanie i rozwiązywanie sporów powstałych w obrębie Ogniska,
 11. reprezentowanie Ogniska na zewnątrz wobec organizacji współpracujących i władz,
 12. ustalanie organizacji pracy Zarządu, podział zadań i udzielanie pełnomocnictw członkom Zarządu.

§ 20

Posiedzenia Zarządu Ogniska odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące i są protokołowane.

KOMISJA REWIZYJNA OGNISKA

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna Ogniska jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru Ogniska.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Ogniska. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna Ogniska jest organem samodzielnym sprawującym kontrolę funkcjonowania Zarządu Ogniska oraz kontrolę i nadzór nad działalnością Ogniska.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Ogniska:
  a) nie mogą być członkami Zarządu Ogniska ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  c) mogą otrzymywać z tytułu wykonywania funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie określone przepisami ustawy z 3 marca 2000roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Ogniska biorą udział w posiedzeniach Zarządu Ogniska z głosem doradczym- na zaproszenie Zarządu lub z własnej inicjatywy.

§ 22

Komisja Rewizyjna Ogniska:

 1. przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę działalności Ogniska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki i finansów Ogniska,
 2. występuje do Zarządu Ogniska z wnioskami wynikającymi z kontroli,
 3. składa Walnemu Zebraniu Członków Ogniska sprawozdanie ze swej działalności i zgłasza wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Ogniska.

§ 23

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Ogniska przyznawane są wyróżnienia.
 2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalony przez Zarząd Ogniska.

§ 24

 1. W przypadku naruszenia postanowienia Statutu lub uchwał władz Ogniska Zarządowi przysługuje prawo nakładania następujących kar:
  a) upomnienia,
  b) zawieszenia w prawach członka Ogniska na okres do sześciu miesięcy,
  c) skreślenia z listy członków Ogniska.
 2. Od uchwały Zarządu Ogniska o ukaranie członkowi Ogniska przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Ogniska.

§ 25

 1. Na fundusze Ogniska składają się:
  a) wpływy ze składek członkowskich,
  b) wpływy za realizację zleconych zadań publicznych,
  c) dotacje i darowizny.
 2. Majątkiem Ogniska są ruchomości obejmujące sprzęt lekarski (diagnostyczny, reanimacyjny, rehabilitacyjny), sprzęt gimnastyczny i sportowy oraz fundusze.
 3. Zabezpieczenie funduszy i ruchomości odbywa się w oparciu o dokumentację i kontrolę według ogólnie obowiązujących zasad.

§ 26

Gospodarka majątkiem Ogniska zabrania:

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Ogniska w stosunku do członków Ogniska, członków organów Ogniska, lub pracowników Ogniska oraz osób, z którymi pracownicy Ogniska pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli tj. tzw. „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku Ogniska na rzecz członków Ogniska, członków organów lub pracowników Ogniska oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku Ogniska na rzecz członków Ogniska, członków organów Ogniska lub pracowników Ogniska oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Ogniska, członkowie organów i pracownicy Ogniska oraz ich bliskie osoby.

§ 27

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie prezesa z wiceprezesem, prezesa ze skarbnikiem, dwóch wiceprezesów, wiceprezesa ze skarbnikiem albo dwóch innych członków Zarządu upoważnionych przez Zarząd Ogniska.

§ 28

 1. Rozwiązanie Ogniska może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Ogniska przyjętej większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków Ogniska.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Ogniska określa sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie majątku Ogniska.

Sprawozdania

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko „Wierzbno” w Warszawie ma status organizacji pożytku publicznego i jest zobowiązane do sporządzania rocznych sprawozdań ze swojej działalności. Poniżej znajdują się linki do złożonych sprawozdań merytorycznych za lata 2017–2022, które można pobrać.

Kompletny zestaw sprawozdań można znaleźć na stronie Narodowego Instytutu Wolności po umieszczeniu w wyszukiwarce tego systemu numeru KRS naszej organizacji pożytku publicznego czyli 0000103453.

Widok budynku szkoły od strony ulicy Cieszyńskiej. To właśnie tutaj odbywają się zajęcia dla seniorów prowadzone przez TKKF Wierzbno.

Gdzie jesteśmy?

TKKF Wierzbno ma swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej nr 33, ul. Cieszyńska 8 – na warszawskim Mokotowie.

Zapraszamy we wtorki i w czwartki – w godzinach zajęć (16.00-20.00).

Gimnastyka dla seniorów. Ćwiczenia z gumami oporowymi. Pozycja leżąca, ręce z boku trzymają gumę, zaczepioną o stopę uniesionej pionowo nogi.

Ćwicz razem z nami – dasz radę!

Zapraszamy na zajęcia

Gimnastyka dla seniorów. Ćwiczenia z gumami oporowymi. Pozycja leżąca, ręce z boku trzymają gumę, zaczepioną o stopę uniesionej pionowo nogi.

Po przerwie wakacyjnej zajęcia gimnastycze i sportowe rozpoczynają się 5  września.
Zapraszamy.

Skip to content