Statut

STATUT TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ OGNISKO „WIERZBNO” W WARSZAWIE.
Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków TKKF Ognisko „Wierzbno” w Warszawie z 14 grudnia 2010 r.

 

§ 1

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko „Wierzbno” w Warszawie, zwane dalej „Ogniskiem”, jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego-  pod numerem KRS 0000103453.

§ 2

Ognisko jest organizacją powołaną do organizowania i prowadzenia zajęć gimnastycznych, sportowych i rekreacyjnych dla osób starszych- seniorów i niepełnosprawnych oraz z ograniczoną sprawnością, a także rehabilitacji osób po przebytych chorobach- zwłaszcza serca i układu krążenia .

§ 3

Terenem działania i siedzibą Ogniska jest m. st. Warszawa.

§ 4

Ognisko ma osobowość prawną i działa na podstawie Statutu.

§ 5

Ognisko używa pieczęci o treści: „Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej- Ognisko „Wierzbno” (Organizacja Pożytku Publicznego)  w Warszawie.

 

§ 6

Celem Ogniska jest:

 • rozwijanie kultury fizycznej i form aktywnego wypoczynku osób starszych i niepełnosprawnych, głównie po przebytych chorobach serca i układu krążenia – prowadzenie rehabilitacji kardiologicznej,
 • podnoszenie aktywności fizycznej poprzez wdrażanie nawyku ruchu osób starszych i z ograniczoną sprawnością,
 • propagowanie wśród osób starszych (seniorów) zdrowego stylu życia poprzez codzienną gimnastykę i dietę.
 • Formy działania to grupowe zajęcia gimnastyczne i sportowe odpowiednie dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Zajęcia prowadzi instruktor sportu pod nadzorem lekarskim.

§ 7

Ognisko stosuje następujące środki działania:

 1. organizuje ćwiczenia gimnastyczne, gry sportowe i rehabilitację kardiologiczną pod nadzorem lekarskim,
 2. upowszechnia statutową działalność w środkach masowego przekazu,
 3. współdziała w realizacji promocji ruchu osób niepełnosprawnych, chorych i starszych – seniorów  z  organizacjami kultury fizycznej  i  służby zdrowia  oraz z jednostkami samorządu terytorialnego,
 4. zarządza posiadanymi urządzeniami lekarskimi, sportowymi i gimnastycznymi oraz środkami finansowymi.

§ 8

Działalność Ogniska jest nieodpłatna. Środki finansowe Ognisko pozyskuje ze składek członkowskich, z wpływów za realizację zleconych zadań publicznych, z dotacji i darowizn. Pozyskiwane środki finansowe Ognisko przeznacza wyłącznie na pokrycie kosztów działalności statutowej. Ognisko nie prowadzi działalności gospodarczej

 

§ 9

Członkowie Ogniska działają zgodnie ze Statutem Ogniska i postanowieniami władz Ogniska.

§ 10

Członkiem Ogniska może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który wyraził zamiar członkostwa (złożył deklarację członkowską) i zaakceptował warunki członkostwa .
Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje uchwałą Zarząd Ogniska.

§ 11

Członkowie Ogniska mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranymi do władz Ogniska oraz uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Ogniska z głosem stanowiącym,
 2. brać czynny udział we wszystkich formach działalności Ogniska,
 3. brać udział w zajęciach gimnastycznych, sportowych,  rekreacyjnych i rehabilitacyjnych według programu zajęć i wskazań lekarza Ogniska,
 4. korzystać z opieki lekarskiej w zakresie uprawnień zatrudnionych w Ognisku lekarzy i posiadanych urządzeń,
 5. korzystać z urządzeń będących własnością Ogniska i z wynajmowanych lokali, sprzętu itp.,
 6. zgłaszać postulaty i wnioski do Zarządu Ogniska,
 7. zrezygnować z członkostwa.

§ 12

Do obowiązków członków Ogniska należy:

 1. przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Ogniska,
 2. regularne płacenie składek członkowskich,
 3. czynny udział w działalności Ogniska.

§ 13

Członkostwo wygasa na podstawie uchwały Zarządu Ogniska, wobec:

 1. wniosku zainteresowanego,
 2. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach oraz  niepłacenia składek członkowskich przez trzy miesiące, bez poinformowania Zarządu Ogniska o istotnych przyczynach,
 3. wykluczenia za nieprzestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Ogniska, działania na szkodę Ogniska oraz zachowania niezgodnego z zasadami etyczno- moralnymi,
 4. rozwiązania Ogniska.

 

§ 14

 1. Władzami Ogniska są:
  a) Walne Zebranie Członków Ogniska,
  b) Zarząd Ogniska,
  c) Komisja Rewizyjna.
 2. Władze Ogniska są wybierane i zobowiązane do składania wyborcom (Członkom Ogniska) sprawozdań ze swej działalności.
 3. Kadencja władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, zależnie od uchwały Walnego Zebrania Członków Ogniska.
 4. W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej - organowi, w którego składzie powstał wakat przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków danego organu pochodzących z dokooptowania nie może przekroczyć 1/3  liczby członków tego organu pochodzących z wyboru.
 5. Uchwały władz Ogniska zapadają zwykłą większością głosów. Do ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 6. Władze Ogniska mają obowiązek uwzględniać w swej działalności zasady wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OGNISKA

§ 15

 1. Walne Zebranie Członków Ogniska jest najwyższą władzą Ogniska.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Ogniska jest zwoływane, co dwa lata przez Zarząd Ogniska. Termin, miejsce i porządek dzienny powinien być podany do wiadomości członków Ogniska najpóźniej dwa tygodnie przed datą Zebrania.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Ogniska jest zwoływane przez Zarząd Ogniska w przypadku:
  a) uchwały Zarządu,
  b) wniosku Komisji Rewizyjnej,
  c) wniosku co najmniej połowy członków Ogniska.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Ogniska zwoływane jest przez Zarząd Ogniska w terminie jednego miesiąca od daty uchwały lub wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 16

 1. W Walnym Zebraniu Członków Ogniska biorą udział- z głosem stanowiącym- członkowie Ogniska.
 2. W Walnym Zebraniu Członków Ogniska mogą brać udział osoby zaproszone jako obserwatorzy.
 3. W przypadku gdy liczba członków Ogniska przekroczy 200 osób, kompetencje Walnego Zebrania Członków przejmuje Walne Zebranie Delegatów.
 4. Delegaci wybierani są spośród członków Ogniska w proporcji jeden delegat na 3 członków Ogniska, zaś gdy liczba członków przekroczy 300- w proporcji jeden delegat na 4 członków.
 5. Do Walnego Zebrania Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Walnego Zebrania Członków.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Ogniska należy:

 1. uchwalenie Statutu Ogniska,
 2. uchwalenie programów działania Ogniska,
 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Ogniska i Komisji Rewizyjnej Ogniska oraz ocena całokształtu działalności Ogniska,
 4. udzielanie absolutorium Zarządowi Ogniska na wniosek Komisji Rewizyjnej Ogniska,
 5. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Ogniska,
 6. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną i członków Ogniska.

ZARZĄD OGNISKA

                                           
§ 18

 1. Zarząd Ogniska składa się z sześciu do dziewięciu członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Ogniska.
 2. Zarząd wybiera spośród siebie: prezesa, jednego lub dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

§ 19

Do zakresu działania Zarządu Ogniska należy:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Ogniska,
 2. kierowanie całokształtem działalności Ogniska zgodnie z postanowieniami Statutu,
 3. realizowanie zleconych zadań publicznych według zawartych umów.,
 4. zawieranie umów z organizacjami i podmiotami dotyczącymi zakupu sprzętu lub usług,
 5. uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich płatności,
 6. uchwalanie budżetu Ogniska,
 7. zarządzanie majątkiem i funduszami Ogniska,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków Ogniska, udzielanie wyróżnień i nakładanie kar,
 9. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ogniska,
 10. rozpatrywanie i rozwiązywanie sporów powstałych w obrębie Ogniska,
 11. reprezentowanie Ogniska na zewnątrz wobec organizacji współpracujących i władz,
 12. ustalanie organizacji pracy Zarządu, podział zadań i udzielanie pełnomocnictw członkom Zarządu.

§ 20

Posiedzenia Zarządu Ogniska odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące i są protokołowane.

KOMISJA REWIZYJNA OGNISKA

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna Ogniska jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru Ogniska.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków Ogniska. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna Ogniska jest organem samodzielnym sprawującym kontrolę funkcjonowania Zarządu Ogniska oraz kontrolę i nadzór nad działalnością Ogniska.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Ogniska:
  a) nie mogą być członkami Zarządu Ogniska ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  c) mogą otrzymywać z tytułu wykonywania funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie określone przepisami ustawy z 3 marca 2000roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej Ogniska biorą udział w posiedzeniach Zarządu Ogniska z głosem doradczym- na zaproszenie Zarządu lub z własnej inicjatywy.

§ 22

Komisja Rewizyjna Ogniska:

 1. przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę działalności Ogniska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki i finansów Ogniska,
 2. występuje do Zarządu Ogniska z wnioskami wynikającymi z kontroli,
 3. składa Walnemu Zebraniu Członków Ogniska sprawozdanie ze swej działalności i zgłasza wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Ogniska.

 

§ 23

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Ogniska przyznawane są wyróżnienia.
 2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień określa regulamin uchwalony przez Zarząd Ogniska.

§ 24

 1. W przypadku naruszenia postanowienia Statutu lub uchwał władz Ogniska Zarządowi przysługuje prawo nakładania następujących kar:
  a) upomnienia,
  b) zawieszenia w prawach członka Ogniska na okres do sześciu miesięcy,
  c) skreślenia z listy członków Ogniska.
 2. Od uchwały Zarządu Ogniska o ukaranie członkowi Ogniska przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Ogniska.

 

§ 25

 1. Na fundusze Ogniska składają się:
  a) wpływy ze składek członkowskich,
  b) wpływy za realizację zleconych zadań publicznych,
  c) dotacje i darowizny.
 2. Majątkiem Ogniska są ruchomości obejmujące sprzęt lekarski (diagnostyczny, reanimacyjny, rehabilitacyjny), sprzęt gimnastyczny i sportowy oraz fundusze.
 3. Zabezpieczenie funduszy i ruchomości odbywa się w oparciu o dokumentację i kontrolę według ogólnie obowiązujących zasad.

§ 26

Gospodarka majątkiem Ogniska zabrania:

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Ogniska w stosunku do członków Ogniska, członków organów Ogniska, lub pracowników Ogniska oraz osób, z którymi pracownicy Ogniska pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli tj. tzw. „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku Ogniska na rzecz członków Ogniska, członków organów lub pracowników Ogniska oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, a w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku Ogniska na rzecz członków Ogniska, członków organów Ogniska lub pracowników Ogniska oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Ogniska, członkowie organów i pracownicy Ogniska oraz ich bliskie osoby.

§ 27

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie prezesa z wiceprezesem, prezesa ze skarbnikiem, dwóch wiceprezesów, wiceprezesa ze skarbnikiem albo dwóch innych członków Zarządu upoważnionych przez Zarząd Ogniska.

 

§ 28

 1. Rozwiązanie Ogniska może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Ogniska przyjętej większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania członków Ogniska.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Ogniska określa sposób jego likwidacji oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie majątku Ogniska.