1% podatku TKKF Wierzbno
1% podatku TKKF Wierzbno

1 procent podatku

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko – „Wierzbno” w Warszawie istnieje od 1970 roku. Jesteśmy stowarzyszeniem kultury fizycznej zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103453. Status Organizacji Pożytku Publicznego uzyskaliśmy w 2004 r. i nigdy go nie utraciliśmy. TKKF Ognisko „Wierzbno” znajduje się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przekaż 1% podatku na rzecz podnoszenia sprawności fizycznej osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

 

Jeden procent podatku możesz przekazać na rzecz naszej organizacji przez wpisanie naszego numeru KRS 0000103453 oraz kwoty w odpowiednie rubryki swojego rocznego zeznania podatkowego.

Jeżeli wypełniasz swój PIT za pomocą programu komputerowego, możesz wpisać numer KRS naszej organizacji, 0000103453 w odpowiednie pole formularza programu.

Dziękujemy za przekazanie 1% podatku na rzecz Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Wierzbno”.

Uzyskane środki wydajemy wyłącznie na cele statutowe, czyli:

  • rozwijanie kultury fizycznej i form aktywnego wypoczynku osób starszych i niepełnosprawnych, głównie po przebytych chorobach serca i układu krążenia – prowadzenie rehabilitacji kardiologicznej,
  • podnoszenie aktywności fizycznej poprzez wdrażanie nawyku ruchu osób starszych i z ograniczoną sprawnością,
  • propagowanie wśród osób starszych (seniorów) zdrowego stylu życia poprzez codzienną gimnastykę i dietę.

Formy działania TKKF Ognisko „Wierzbno” to grupowe zajęcia gimnastyczne i sportowe odpowiednie dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Zajęcia prowadzi instruktor sportu pod nadzorem lekarskim.